School

O NAŠÍ ŠKOLE

ZŠ Slavičín – Malé Pole můžeme považovat za poměrně "mladou" školu. O jejím zřízení bylo rozhodnuto 8. července 1991, kdy byly zrušeny v části sídliště Malé Pole jesle a namísto nich zde začala od 1. září 1991 výuka 1.- 4. ročníku ZŠ Malé Pole; školní rok zahájilo ve čtyřech třídách celkem 115 dětí.

V následujících letech se škola začala postupně rozrůstat, tudíž vedení školy muselo řešit nedostatek učebních prostor zřízením elokovaného pracoviště v Divnicích. Ve školním roce 1993/94 se počet tříd zvýšil na 7 s celkovým počtem 169 žáků. V tomto roce se začalo vyučovat v 1. a 2. ročníku podle osnov obecné školy, ostatní třídy se vyučovaly podle osnov základní školy. Během prázdnin byla provedena další rekonstrukce – přibyly prostory pro výuku a pro školní družinu. Na přilehlém pozemku byla dokončena běžecká dráha a doskočiště. Poněvadž elokované pracoviště v Divnicích bylo i nadále potřebou a prostory v budově školy stále nedostačovaly, dochází k jednání se zástupci města Slavičín. Kromě dojíždění žáků bylo nutné vyřešit problémy se zatékáním do budovy. Výsledkem jednání bylo schválení celkové rekonstrukce budovy školy, což znamenalo – kromě jiných úprav – zejména přístavbu jednoho patra školní budovy a zhotovení nové střechy.

Ve školním roce 1996/97 zahájilo výuku v naší škole celkem 10 tříd (po dvou třídách v každém ročníku). Dvě třídy byly umístěny v budově zdejšího gymnázia a dvě třídy ve škole v Divnicích. Zbývajících 6 tříd se vyučovalo ve stávající budově, ve které probíhala současně s výukou i rekonstrukce. Ta byla úspěšně dokončena v dubnu 1997. Zavedením pětileté školní docházky na I. stupni se zvýšil požadavek na navýšení počtu tříd. Z tohoto pohledu se jevila rekonstrukce školní budovy jako velmi prozíravý čin. Rok 1997/98 se začal v moderní, architektonicky zajímavé budově s prostornými třídami. Své zázemí tu našlo v 10 třídách celkem 224 dětí, jež vyučovalo 10 učitelů; ve školní družině se o žáky staraly dvě vychovatelky.

V současnosti s účinností od 1.9.2023 došlo k navýšení kapacity školní družiny na 90 dětí ve 3. odděleních. Zároveň došlo i k prodloužení provozní doby alespoň jednoho oddělení.

S narůstajícími požadavky na moderní výuku se podařilo vybudovat počítačovou učebnu s dataprojektorem, odbornou pracovnu pro výuku výtvarné výchovy a školní knihovnu, k dispozici máme rovněž keramickou pec. Průběžně se škola zapojuje do projektů, jež vyhlašuje zejména MŠMT.

V průběhu let dostala naše škola nový kabát, i její okolí se proměnilo k lepšímu. Hřiště s novým povrchem a letní altán je využíván při výuce i odpoledních aktivitách dětí školní družiny. V průběhu několika let se podařilo zlepšit vybavení moderními učebními pomůckami a téměř každá třída disponuje interaktivní tabulí.

Žáci 1. - 5. ročníku se od roku 2012 vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Na postupném vylepšování a dotváření tohoto dokumentu se stále pracuje. Průběžně doplňujeme projekty, projektové dny, zařazujeme nové akce tak, abychom rozvíjeli všechny žákovské kompetence. Nová klíčová kompetence – digitální - je součástí revize RVP ZV v oblasti ICT. Od 1. 9. 2023 došlo k revizi RVP ZV v oblasti ICT, byla zapracována do ŠVP nová klíčová kompetence - digitální a to ve výuce předmětu informatika. V dalších letech by měly nastat změny, v nichž bude kladen důraz zejména na kompetence porozumění, kritického myšlení a hledání souvislostí.


V současné době pokračujeme v projektech pod názvem "Šablony ZŠ Slavičín – Malé Pole". Jsou zaměřeny zejména na zlepšování kvality vzdělávání formou doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a na rozvoj čtenářských dovedností prostřednictvím čtenářského klubu. V odpoledních kroužcích se zaměřujeme na rozvoj logického myšlení prostřednictvím zábavných deskových a logických her.