Povinně zveřejňované informace

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. NÁZEV

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

  • zřizovatel školy: Město Slavičín
  • důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Slavičín. Poskytuje základní vzdělávání.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona. vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Základní školy Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín

složky organizace:

  • Základní škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna

při škole pracuje Školská rada

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1. KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín

Osvobození 8, 763 21 Slavičín

4.2. ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín

Osvobození 8, 763 21 Slavičín

4.3. ÚŘEDNÍ HODINY

středa: 7:30 – 14:30 hod

nebo dle předchozí domluvy

4.4. TELEFONNÍ ČÍSLA

Kancelář školy: +420 577 341 239, mobil: +420 739 314 751

Školní jídelna: +420 739 314 751

Školní družina: +420 605 897 818

4.5 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

https://www.zsmalepole.cz/

4.7 ELEKTRONICKÁ ADRESA

zsslavosv(zavináč)zlinedu.cz

4.8. DATOVÁ SCHRÁNKA

ewb7ps

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT NA ÚČET:

Komerční banka: 86-2031330247/0100

6. IČO

70 88 21 34

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Škola není plátcem daně

8. DOKUMENTY

8.1. SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Dokumenty jsou k dispozici v kanceláři školy.

8.2. ROZPOČET

Rozpočet je k dispozici v kanceláři školy.

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zsslavosv(zavináč)zlinedu.cz případně do datové schránky s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. PŘEDPISY

11.1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1. VZORY LICENČNÍCH SMLUV

V současné době Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín žádné licenční smlouvy neposkytuje.

13.2. VÝHRADNÍ LICENCE

V současné době Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín žádné výhradní licence neposkytuje.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Poskytnuté informace:

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, okres Zlín zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.